BEZPEČNOST PRÁCE
Třebíč, Velké Meziříčí


Školení a dokumentaci BOZP mohu zajistit externím pracovníkem.

Před zpracováním dokumentace se provádí audit BOZP pracoviště a dokumentů vaší firmy. Svým klientům poskytujeme všechny potřebné dokuemnty a vzory dokuemntů (směrnice, formulář na lékařskou prohlídku, knihu úrazů a další.

Z oprávněných orgánů provádí kontrolu dokumentace a zabezpečení BOZP ve firmě zejména pracovníci OIP - Oblastního inspektorátu práce a KHS - Krajské hygienické stanice.

Školení BOZP

Školení BOZP a PO Třebíč

Školení BOZP je zákonnými předpisy (zákoník práce) stanovené školení zaměstnanců o normách a dalších předpisech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Školení BOZP doplňuje odborné předpoklady zaměstnanců a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána.

Obsahem školení jsou kromě obecných zásad bezpečnosti práce i i seznámení se zpracovanonými interními směrnicemi a bezp.předpisy zaměstnavatele. Při školení BOZP jsou zaměstnanci seznamováni např. s riziky, povinností používat OOPP, postupem při pracovním úrazu, zacházení s el. zařízením a spotřebiči, manipulací s břemeny, chem. látkami a pod.


Dokumentace BOZP ve firmě

  • Organizace zajištění BOZP ve firmě
  • Poskytování OOPP a čistících prostředků
  • Školení zaměstnanců BOZP a odborná školení
  • Skladování a manipulace s břemeny
  • Analýza a prevence rizik
  • Kategorizace prací a pracovišť
  • Zajištění pracovnělékařských služeb
  • Organizace dopravy (dle podmínek na pracovišti)
  • Konkrétní provozní bezpečnostní předpisy pracoviště apod.


Služby PO Petr Sobotka

Počet a druh směrnic se liší dle druhu a oboru podnikání. Administrativní činnosti a obchody v Třebíči, Velkém Meziříčí, Žďáru nad Sázavou a okolí mají jednoduší podmínky, než např. strojírenský podnik. Důležité je dodržet povinnosti vycházejíci ze Zákoníku práce a jiných právních předpisů vztahujících se k BOZP.

Doplňkové služby:

Služby BOZP a školení BOZP v rámci jiného kraje.

Máte-li provozovnu v Brně, Tišnově, nebo Velké Bíteši spolupracuji v rámci BOZP s odborně způsobilou osobou Tomášem Stachem služby BOZP Brno.

.